เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการผลิต โดยเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นใกล้เคียงหรือคืนเงินเต็มจำนวน ( หรือบางส่วน ) สำหรับสินค้าที่ซื้อภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งและอื่น ๆ ( ถ้ามี )
 2. ห้ามทำการยิงโดยไม่ใส่ลูกหรือปล่อยสายเปล่า ( Dry fire )  ไม่รับประกันความเสียหายของธนู ลูกธนู และอุปกรณ์อื่นๆ จากการยิงหรือปล่อยสายเปล่าโดยที่ไม่ได้เสียบลูก ( Dry fire ) หรือการใช้ลูกธนูที่เบาเกินกว่าที่กำหนด
 3. ไม่รับประกันความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท เช่นความสูงผู้ใช้งานเกินกว่าที่กำหนดหรือผู้ใช้งานดึงเกินระยะดึงที่กำหนด
 4. ไม่รับประกันความเสียหายและไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตใด ๆ จากการใช้งานสินค้าในทุกกรณี
 5. ห้ามใช้ยิงล่าสัตว์ทุกชนิด ห้ามใช้เป็นอาวุธ ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์กีฬาโดยให้ยิงในสนามที่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้รู้ควบคุมดูแล ควรศึกษาคู่มือการยิงธนูหรือได้รับคำแนะนำที่เพียงพอจากผู้เชี่ยวชาญ
 6. ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบพบว่าสินค้าธนูและลูกธนูตามคำสั่งซื้อ มีความไม่เข้ากันซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ทางร้านอาจเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นโดยจะแจ้งให้ทราบก่อน
 7. ซื้อสินค้าแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี
 8. กรุณาโอนเงิน-ชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมงเมื่อยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าคำสั่งซื้อเป็นอันยกเลิก
 9. ในกรณีที่สินค้ามีเพียงชิ้นเดียว ผู้ซื้อที่ชำระเงินก่อนเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก่อน ทางร้านอาจเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นใกล้เคียงหรือคืนเงินเต็มจำนวน ( หรือบางส่วน ) ให้แก่ผู้ที่ชำระเงินภายหลังหากมีคำสั่งซื้อที่ซ้ำซ้อนกัน
 10. ทางร้านจะจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับเงินและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
 11. ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการงดจำหน่าย หากตรวจสอบพบหรือสงสัยว่าจะนำสินค้าไปใช้ผิดประเภท หรือในทางฝ่าฝืนกฎหมาย